09:56 22/08/2022

Cổ phiếu Cảng Hải Phòng bị hủy niêm yết từ ngày 31/8

Đỗ Mến

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa có Thông báo số 2617/TB-SGDHN “về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu PHP của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó ngày 17/8/2022 Sở GDCK Hà Nội đã ban hành Quyết định số 570/QĐ-SGDHN về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu PHP của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Ngày hủy niêm yết là 31/8/2022, ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội là 30/8/2022.

Lý do hủy niêm yết bắt buộc là do Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của CTCP Cảng Hải Phòng có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong 03 năm 2019, 2020, 2021, thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Kết quả kinh doanh quý 1/2022 của PHP có lợi nhuận giảm và dòng tiền âm, đi ngược với xu thế tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp cùng ngành.

Theo Báo cáo tài chính riêng, tại 31/3/2022 tổng tiền và tương đương tiền của PHP là 36 tỷ đồng, chỉ bằng 17,5% quý 1 năm ngoái. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 2,25 lần lên 607,7 tỷ đồng, trong đó chủ yếu do khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng gấp 61 lần năm ngoái lên thành 322 tỷ đồng. Khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng nhẹ lên thành 25,4 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn tăng nhẹ 1% lên thành 1.377,7 tỷ đồng, trong đó dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn là 15 tỷ. Nợ phải trả là 870,8 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý 1/2022 PHP đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 306,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với quý 1/2021. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp quý 1/2022 chỉ đạt 97,2 tỷ đồng, giảm 9,2% so với quý 1 năm ngoái. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 4,6 tỷ đồng xuống còn 62,2 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 18,6% lên 17,3 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế quý 1/2022 chỉ đạt 140,5 tỷ đồng, giảm 10,3% so với quý 1 năm ngoái.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 267,4 tỷ đồng trong khi quý 1/2021 dương 50,7 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 168,9 tỷ đồng, trong khi quý 1 năm ngoái dương 34,3 tỷ đồng.

Cảng Hải Phòng là cảng biển lớn nhất ở miền Bắc Việt Nam. PHP được cổ phần hóa năm 2014, có vốn điều lệ 3.269 tỷ đồng, phần vốn nhà nước do Vinalines nắm giữ chiếm 92,56% vốn điều lệ. Cảng Hải Phòng hiện là công ty có vốn điều lệ lớn nhất trong số các doanh nghiệp cảng biển trên sàn chứng khoán.

Các năm vừa qua kết quả kinh doanh của Cảng Hải Phòng chưa có nhiều chuyển biến. Năm 2016 công ty có doanh thu 2.402 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 598,6 tỷ đồng. Sau 5 năm, đến năm 2021 doanh thu đạt 2.284,6 tỷ đồng, giảm 5% so với 5 năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 696,4 tỷ đồng, tăng vỏn vẹn 16% so với 5 năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu của công ty là khá mỏng, năm 2016 là 2,5%, đến 2021 tăng lên thành 3%.