22:34 12/07/2022

HOSE thực hiện hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu LCM

Hà Anh

Trên BCTC kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 của công ty đều có ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán, vì vậy HOSE sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu LCM của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP....

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cho biết đã nhận được bản chính BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã LCM).

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau: …h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp;”

Trên BCTC kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 của công ty đều có ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán, vì vậy HOSE sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu LCM của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Được biết, năm 2018 công ty đã công bố kết luận ngoại trừ và phương án khắc phục. Cụ thể: cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ của Kiểm toán viên là Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 số 9503/2019/BCTC-KTV/HN ký ngày 29/03/2019 có đưa ra các nội đung ngoại trừ như sau: Tại thời điểm 31/12/2018, bên kiểm toán không được tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho của Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình (là công ty con).

Bên kiểm toán cũng không thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế. Theo đó, bên kiểm toán không đánh giá được tính hiện hữu và tính chính xác của giá trị hàng tồn kho với giá trị là hơn 30,2 tỷ đồng cũng như trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (nếu có).

Bên cạnh đó, bên kiểm toán không nhận được xác nhận vốn góp và Báo cáo tài chính của khoản đầu tư của Công ty TNHH Gia Long Hoà Bình vào Công ty cổ phần Granite Phú Yên tại thời điểm ngày 31/12/2017 với giá trị 34,2 tỷ đồng.

Vì vậy, kiểm toán không thể xác định liệu có phải điều chỉnh tổn thất của khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (nếu có) hay không.

Do đó, những ảnh hưởng của vấn đề nêu trên về Báo cáo tài chính hợp nhất của LCM vẫn còn tồn tại trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty. Cụ thể: Bên kiểm toán không được tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt và hàng tồn kho của Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình (là công ty con) tại thời điểm 31/12/2019.

Đồng thời, bên kiểm toán không nhận được xác nhận vốn góp và Báo cáo tài chính của khoản đầu tư của Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình vào Công ty cổ phần Granite Phú Yên tại thời điểm ngày 31/12/2019, do đó, bên kiểm toán không đanh giá đươc tính hiện hữu và tính chính xác của giá trị khoản mục tiền mặt và hàng tồn kho lần lượt là 9,77 tỷ đồng và 28,77 tỷ đồng và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (nếu có) cũng như không xác định được liệu có phải điều chỉnh tổn thất khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Granite Phú Yên với giá trị là 34,2 tỷ đồng hay không.

Vào tháng 5/2022, LCM đã có công văn gửi SSC và HOSE về giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch. Cụ thể: theo hướng dẫn tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty phải nộp đầy đủ Báo cáo tài chính được kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 đến SSC và HOSE vào ngày 30/03/2022.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, công ty đã không thể nộp đủ Báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng quy định. Ngày 28/03/2022, Công ty đã gửi công văn đến SSC và HOSE về việc tạm hoãn công bô thông tin BCTC kiêm toán năm 2021 đến ngày 09/04/2022 và đã được SSC chấp thuận bằng văn bản số 1768/ƯBCK-GSĐC ngày 04/04/2022.

Ngày 30/03/2022, SSC ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBCK đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đổi với Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vẩn Đất Việt tại Hà Nội, thời gian đình chỉ từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/12/2022. (LCM đã ký hợp đồng số 31/2021/DHKT ngày 30/06/2021 sử dụng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt chi nhánh Hà Nội). Vì vậy, LCM chưa thể Công bố thông tin BCTC năm 2021 tại ngày 09/04/2022.

Công ty đã gấp rút tìm kiếm, thương thảo và lựa chọn đơn vị kiểm toán khác để kiểm toán BCTC năm 2021. Ngày 17/05/2022, LCM ký kết hợp đồng kiểm toán số: 010/2022/HĐKT-AFCVN.HT ngày 17/05/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành và thanh lý hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt - tại Hà Nội và đã Công bố thông tin trên công thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCKHCM vào cùng ngày.

Về vấn đề ý kiến ngoại trừ trên BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020: Như đã trình bày tại Thuyết Minh II.1. Trong năm 2020, LCM lỗ 1,84 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến 31/12/2020 là 36,24 tỷ đồng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày theo giả định hoạt động liên tục.

Cũng tại thời điểm 31/12/2020, bên kiểm toán không được tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho của Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình (là công ty con). Do đó chúng tôi không đánh giá được tính hiện hữu và tính chính xác của giá trị khoản mục hàng tồn kho là 17,49 tỷ đồng.

Như đã trình bày tại Thuyết Minh II. 1. Trong năm 2020, Công ty lỗ 1,256 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2020 là 35,72 tỷ đồng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty được trình bày theo giả định hoạt động liên tục....