15:14 09/06/2022

Đề xuất danh mục 133 vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý

Phúc Minh -

Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo dự thảo, Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức hành chính từ Trung ương đến cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về nguyên tắc xác định vị trí việc làm, dự thảo nêu rõ: Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.

Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và được áp dụng tương tự như đối với các vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính.

Dự thảo đề xuất danh mục vị trí việc làm theo các nhóm như sau:

Danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý gồm 133 vị trí. Tuy nhiên, không bao gồm 15 vị trí gồm: Bộ trưởng và tương đương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh); Phó Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện); Phó Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chuyên gia cao cấp; Chuyên gia.

Đối với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, dự thảo đề xuất 40 vị trí. Trong đó, lĩnh vực hợp tác quốc tế 3 vị trí; lĩnh vực pháp chế 6 vị trí; lĩnh vực văn phòng 15 vị trí; lĩnh vực kế hoạch, tài chính 16 vị trí.

Riêng các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực thanh tra được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực thanh tra; các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ.

Dự thảo cũng đề xuất danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính với 18 vị trí, trong đó có 12 vị trí việc làm đặc thù theo ngành, lĩnh vực.

Với vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập, đề xuất 28 vị trí, trong đó, lĩnh vực hợp tác quốc tế 2 vị trí; lĩnh vực pháp chế 2 vị trí; lĩnh vực văn phòng 11 vị trí; lĩnh vực kế hoạch, tài chính 13 vị trí.

Riêng các vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ; 2 vị trí việc làm về lưu trữ thuộc nhóm vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực văn phòng được sử dụng chung với 2 vị trí việc làm về lưu trữ thuộc nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ.

Danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập gồm 10 vị trí, trong đó có 4 vị trí việc làm đặc thù theo ngành, lĩnh vực.