15:48 25/08/2022

Đến lượt cổ phiếu ROS đối mặt với khả năng huỷ niêm yết

Hà Anh -

Căn cứ nội dung giải trình, Công ty có khả năng không công bố thông tin BCTC soát xét 6 tháng năm 2022 đúng hạn (hạn công bố thông tin là ngày 29/08/2022).

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo khả năng hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (mã ROS-HOSE).

Cụ thể: ngày 18/8/2022, HOSE đã nhận dược công văn số 314/2022/CV-ROS ngày 17/8/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros giải trình việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức niêm yết.

Theo đó, căn cứ nội dung giải trình, HOSE cho biết công ty có khả năng không công bố thông tin BCTC soát xét 6 tháng năm 2022 đúng hạn (hạn công bố thông tin là ngày 29/08/2022).

Ngoài ra, đến thời điểm này, ROS vẫn chưa công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2021. Báo cáo thường niên 2021, BCTC quý 1 và quý 2/2022.

Đồng thời, công ty chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, chưa có đủ số lượng thành viên HĐQT tối thiểu, chưa có Người đại diện theo pháp luật.

Theo HOSE, các vi phạm về công bố thông tin và quản trị thông tin sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của công ty và quyền lợi của cổ đông.

Do đó, căn cứ mức độ và tính chất của các vi phạm công bố thông tin và quản trị công ty của ROS, với tình trạng hiện nay của ROS việc vi phạm có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư, cổ phiếu ROS có khả năng rơi vào diện huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm 0 khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà HOSE hoặc UBCKNN xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Trước đó, ngày 17/08/2022, ROS đã nhận được Công văn số 1409/SGDHCM-NY ngàVẢ FLC|YF 16/08/2022 của HOSE về việc giải trình việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức niêm yết, liên quan đến vấn đề này, ROS giải trình về lộ trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021, năm 2022 và thời điểm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC quý 1/2022, BCTC quý 2/2022, BCTC soát xét 6T/2022. Cụ thể như sau:

- Công ty đã tiến hành các thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ dông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến ngày tổ chức là ngày 15/09/2022.

- Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức thành công Công ty sẽ tiếp tục nộp hồ sơ thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

- Ngay sau khi thay đổi được Người đại diện theo pháp luật Công ty sẽ công bố thông tin BCTC quý 1/2022, BCTC quý 2/2022.

- Bên cạnh dó, công ty sẽ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách các đơn vị kiểm toán được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét.

- Ngay sau khi lựa chọn được đơn vị kiểm toán công ty sẽ tiến hành công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, sau đó triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tại cuộc họp này, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của doanh nghiệp niêm yết. Trên cơ sở quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty sỗ tiếp tục phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và phát hành, công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.

Được biết HOSE đã chính thức có quyết định đưa cổ phiếu ROS từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 12/8/2022 do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch trước đó.

Ngoài ra, cổ phiếu ROS cũng đang ở trong diện hạn chế giao dịch theo quyết định 344/QĐ-SGDHCM ngày 25/5/2022 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, hoặc báo cáo tài chính bán niên đã soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/8, giá cổ phiếu này giảm 3,08% còn 2.520 đồng/cổ phiếu.