16:23 06/07/2021

Điểm danh 64 mã không được cho vay margin trên HOSE trong quý 3/2021

Thuỷ Tiên

Những mã cổ phiếu không được cho vay margin thuộc nhóm có thời gian niêm yết dưới 6 tháng, thuộc diện bị cảnh báo và bị kiểm soát...

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 3/2021. Trong đó, đáng chú ý có:

30 mã thuộc diện cảnh báo: AAM, AGR, AST, DAH, DHM, DTA, DXG, DXV, FDC, GTN, HAS, HID, HNG, HOT, HVN, MHC, NVT, PIT, PMG, RDP, SII, SJF, SMA, TCR, TDH, TNT, TTE, UDC, VIS, VNS

17 mã thuộc diện kiểm soát: CIG, DLG, FTM, HAG, JVC, LCM, MCG, OGC, PTC, PTL, PXI, PXS, RIC, TGG, TTF, VOS, YEG

8 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng: AAT, ADG, MIG, OCB, SSB, SVD, TNH, VCA

5 mã thuộc báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: HU1, HU3, LGL, PLP, SJD

1 mã thuộc diện báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán: BVH

1 mã thuộc diện báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 được kiểm soát có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán: BHN

1 mã thuộc diện nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: CRE.

1 mã thuộc diện tạm ngừng giao dịch: TS4