19:30 11/05/2021

Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chịu sự giám sát, kiểm tra để phòng ngừa tham nhũng

Huyền Vy

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký quyết định 695/QĐ-TTg ban hành Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước"...

Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra toàn diện
Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra toàn diện

Đề án tập trung vào hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra thuộc phạm vi thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp và doanh nghiệp nhà nước, trong thời gian 5 năm, từ 2021-2025.

Mục tiêu cụ thể của Đề án nhằm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phạm vi, nội dung giám sát, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, đảm bảo 100% các cuộc thanh tra không bị trùng lặp về vi phạm, đối tượng nội dung, thời gian kiểm tra. Bảo đảm 100% công chức trực tiếp giám sát doanh nghiệp nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về quản trị doanh nghiệp, chính sách pháp luật có liên quan.

Đề án yêu cầu, bảo đảm 100% báo cáo giám sát, kết luận kiểm tra, kế luận thanh tra được công khai trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước. Bảo đảm mọi kết luận, kiến nghị, quyết định, quyết định xử lý từ hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra được thực hiện nghiêm túc.

Đề án cũng đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật;  Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước; Kiện toàn tổ chức; nâng cao đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn và trách nhiệm của các chủ thể có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước; Thực hiện minh bạch, trách nhiệm giải trình và ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước; Phát huy vai trò của xã hội trong hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về phương thức giám sát, kiểm tra, thanh tra phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra toàn diện trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và tuân thủ quyết định của chủ sở hữu, doanh nghiệp có phần vốn nhà nước chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra với phạm vi, nội dung, phương thức phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Đề án yêu cầu, phát huy vai trò của xã hội trong hoạt động giám sát, kiểm tra thanh tra doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, tăng cường đối thoại, chia sẻ thông tin giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước với các tổ chức chính trị-xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan báo chí về những nội dung liên quan đến hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước.