13:36 14/03/2023

Gần 8.000 lượt ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thanh Xuân -

Nội dung góp ý nhiều nhất tập trung vào chương: Chế độ sử dụng các loại đất; Chương quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất; Chương thu hồi đất, trưng dụng đất; Chương bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Chương đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến sáng 13/3 đã có 7979 lượt ý kiến của tổ chức, cá nhân góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên website lấy ý kiến nhân dân. (https://luatdatdai.monre.gov.vn).

Nội dung góp ý tập trung nhiều nhất vào các chương: Chế độ sử dụng các loại đất; Chương quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất; Chương thu hồi đất, trưng dụng đất; Chương bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Chương đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

Bên cạnh đó còn có 62 ý kiến của tổ chức, công dân qua văn thư Bộ Tài nguyên và Môi trường và trên hệ thống hồ sơ công việc của Bộ.

Được biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 120/QĐ - BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP. Theo đó, Bộ dự kiến hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai sửa đổi trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân trước ngày 27/3/2023; trình Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 1/4/2023; báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5/4/2023.

Trên cơ sở các bước thực hiện, Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ V, trước ngày 25/4/2023.

Đối với việc sửa đổi Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá rất cần thiết. Theo cơ quan này, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, tư liệu sản xuất cơ bản, là không gian phát triển và là nguồn lực to lớn của đất nước. Trong thời gian qua, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý, sử dụng đất đai đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Những tồn tại, bất cập nêu trên có nguyên nhân do hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan chưa đảm bảo sự thống nhất; giá đất chưa phản ánh thực tế thị trường; việc thực hiện pháp luật về đất đai có lúc, có nơi còn chưa nghiêm... Vì vậy, sửa đổi Luật Đất đai nhằm khắc phục tồn tại, phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, xây dựng và ban hành Luật đất đai (sửa đổi) sẽ giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong điều kiện hội nhập quốc tế; giải quyết các chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế... hài hòa quyền, lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Đồng thời, thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh; phát huy nguồn lực đất đai, tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai…