17:38 06/04/2022

Giao dịch không báo cáo, lãnh đạo PSH bị phạt 100 triệu đồng

Bà Đỗ Thủy Tiên – Người phụ trách quản trị của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã PSH-HOSE) đã cổ phiếu PSH mà không báo cáo dự kiến giao dịch...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thủy Tiên (Cần Thơ).

Theo đó, bà Thuỷ Tiên bị phạt 100 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 75.000.000 – 125.000.000 đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm g khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Nguyên nhân là vì đã có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: bà Đỗ Thủy Tiên – Người phụ trách quản trị của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã PSH-HOSE) bán 49.300 cổ phiếu PSH (tương ứng với 493.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu PSH) vào ngày 03/8/2021 và bán 696.500 cổ phiếu PSH (tương ứng với 6.965.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu PSH) vào ngày 04/8/2021 nhưng không báo cáo về dự kiến giao dịch).

Trước đó, Công ty cổ phần Xây dựng Alvico (mã ALV-UPCoM) bị phạt tổng cộng 180 triệu đồng.

Cụ thể: phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Nguyên nhân là căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng Alvico (Công ty) số 07/2018/QLV/NQ-HĐQT ngày 28/12/2018, Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán và Biên bản làm việc ngày 23/12/2020 giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty, Công ty đã thực hiện thoái vốn tại CTCP Edico và thực hiện hợp tác đầu tư vào dự án “Nhà máy xi măng Liên Khê”.

Công ty đã báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (diễn ra ngày 27/12/2019) mà không báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (diễn ra ngày 15/6/2019).

Đồng thời, phạt tiếp 70 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP) do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: công ty đã công bố thông tin sai lệch đối với số liệu các chỉ tiêu Dự phòng các khoản phải thu khó đòi, Chi phí quản lý doanh nghiệp và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019, cụ thể: Tại BCTC năm 2019, Công ty công bố thông tin số liệu các chỉ tiêu Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là -2.124.508.484 đồng, Chi phí quản lý doanh nghiệp là 3.407.327.295 đồng và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 3.237.640.407 đồng.

Tuy nhiên, Báo cáo kiểm toán độc lập số 027/2020/BCKT-HT.00070 ngày 27/3/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam ghi nhận Công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi với tổng số dự phòng cần trích lập là 4.106.929.348 đồng. Nếu Công ty trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi nêu trên, chỉ tiêu “Chi phí quản lý doanh nghiệp” sẽ tăng 4.106.929.348 đồng và dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty chuyển từ lãi thành lỗ).

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với ALV là công ty buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Cuối cùng, phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2020, BCTC năm 2019, năm 2020 đã kiểm toán.