07:36 07/09/2022

Không đăng ký giao dịch chứng khoán, Dược liệu Trung Ương 2 bị phạt nặng

Hà Anh -

UBCKNN đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 (Tp.HCM); Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con (Nghệ An) do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 (Tp.HCM); Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con (Nghệ An) do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Dược liệu Trung Ương 2 bị phạt tổng cộng 410 triệu đồng - trong đó, phạt tiền 350 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm hành chính không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Cụ thể: công ty này trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực. Tuy nhiên, đến nay công ty này không thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán.

Bên cạnh đó, Dược liệu Trung Ương 2 buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN về các tài liệu như: Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021, 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Cùng ngày, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Nguyên nhân là SCB đã có hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể: SCB không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, năm 2021, 6 tháng đầu năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất quý 3, 4 năm 2020; BCTC riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2020, 2021; Báo cáo thường niên năm 2020; BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán; BCTC riêng và hợp nhất quý 1,3,4 năm 2021; BCTC riêng và hợp nhất quý 1,2 năm 2022.

Cuối cùng, Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con (Nghệ An) bị phạt tổng cộng 100 triệu đồng - trong đó, Nông nghiệp Sông Con bị phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã kiểm toán, Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong BCTC năm 2020).

Phạt 40 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

Nguyên nhân là công ty nộp không đúng thời hạn hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điều 39 Luật Chứng khoán trong trường hợp phải nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định pháp luật (Công ty nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến UBCKNN theo công văn thông báo về việc không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng số 67/TB-CPNNSC ngày 04/7/2022, chậm hơn 30 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2022).