16:11 12/08/2022

Nhiều sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán, APEC Investment bị xử phạt hơn 300 triệu đồng

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (APEC Investment) với tổng số tiền phạt lên đến 317,5 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Quyết định số 550/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (APEC Investment) với tổng số tiền phạt lên đến 317,5 triệu đồng.

Theo đó, công ty này bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này không công bố thông tin trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX đối với giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận chênh lệch tại Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất Quý 1/2017, Quý 1/2018; giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận trước và sau soát xét tại BCTC bán niên năm 2018; không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận tại BCTC Quý 2,3,4/2017; giải trình nguyên nhân chênh lệch trước và sau kiểm toán BCTC năm 2017; thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017;

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT Phạm Thị Kiều Hưng ngày 24/11/2020; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX đối với Quyết định của Tòa án về việc dừng một phần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét; Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Quý 4/2020 và Quý 1/2021 lớn hơn 10% so với cùng kỳ năm trước; Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2019 lớn hơn 10% so với cùng kỳ năm trước và ý kiến ngoại trừ cuả kiểm toán; Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2020 lớn hơn 10% so với cùng kỳ năm trước và lớn hơn 5% trước và sau soát xét; Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC năm 2020 trước và sau kiểm toán lớn hơn 5%;

Việc bầu Trưởng ban kiểm soát (bà Nguyễn Thị Thanh) theo Biên bản số 07.2020/BB-BKS ngày 03/7/2020; Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi do bà Nguyễn Thị Thanh là người đại diện theo pháp luật; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2017; giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhận tại BCTC bán niên năm 2017; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018; giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất Quý 2/2018; Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 17/3/2018; việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2018; việc bổ sung ngành nghề kinh doanh ngày 26/4/2018; tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 18/01/2022 (Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho người lao động, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, BCTC 2021 đã được kiểm toán);

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2019; không CBTT tới HNX định kỳ 06 tháng và hàng năm cho đến khi đáo hạn trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP; không CBTT trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với: BCTC riêng và hợp nhất 2020 đã được soát xét; BCTC Quý 4/2019, Quý 1,2,3,4/2020; việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội ngày 24/7/2020; CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với: Báo cáo thường niên 2019; Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi do bà Nguyễn Thị Thanh là người đại diện theo pháp luật.

- Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể: tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty có thuyết minh giao dịch với các bên có liên quan nhưng Công ty kê khai không đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 về giao dịch với các bên liên quan này.

- Phạt tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty chưa bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và khoản 7 Điều 278 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.

Cuối cùng, phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Công ty không thông qua ĐHĐCĐ/HĐQT khi thực hiện các giao dịch với tổ chức có liên quan với thành viên HĐQT Công ty gồm: Giao dịch trị giá 20 tỷ đồng theo hợp đồng số 0510/HĐVV/API-IDJ ngày 05/10/2020 với CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam; Giao dịch trị giá 12 tỷ đồng theo hợp đồng số 27112020/HĐVV/API-DUBAI ngày 27/11/2020 với CTCP Đầu tư quốc tế Dubai; Giao dịch trị giá 10 tỷ đồng theo hợp đồng số 01/2020/API-HĐVV ngày 24/7/2020 với Công ty TNHH Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương; Giao dịch trị giá 03 tỷ đồng theo hợp đồng số 02/2020/API-HĐVV ngày 03/9/2020 với Công ty TNHH Đầu tư châu Á-Thái Bình Dương; Công ty không thông qua ĐHĐCĐ/HĐQT và không ký kết bằng văn bản khi thực hiện các giao dịch với người nội bộ và tổ chức có liên quan của người nội bộ gồm: Giao dịch ngày 31/01/2021 trị giá 117.237.216 đồng với ông Phạm Duy Hưng - thành viên HĐQT API; Giao dịch ngày 26/02/2021 trị giá 15.055.500.000 đồng với CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam - tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT API; Giao dịch ngày 26/02/2021 trị giá 10.000.000.000 đồng với CTCP Tập đoàn Apec Group - tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT API).

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes (địa chỉ: 124 Khánh Hội, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đó, công ty này bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể: trong đợt phát hành 1500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2022, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định tại Bản công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu, Phương án phát hành trái phiếu và Bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu đến nhà đầu tư, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.