23:44 14/11/2014

Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo công khai dự toán ngân sách

Nguyễn Lê

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015

Theo nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương 2015 là 589.807 tỷ đồng và tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 331.293 tỷ đồng.
Theo nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương 2015 là 589.807 tỷ đồng và tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 331.293 tỷ đồng.
Với đa số phiếu thuận, sáng 14/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015.

Theo nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương là 589.807 tỷ đồng và tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 331.293 tỷ đồng.

Còn tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 815.807 tỷ đồng, bao gồm cả 229.221 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 theo đúng nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trước ngày 31/12/2014.

Đồng thời, thực hiện công khai dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Tiến độ, kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách của các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương được Quốc hội yêu cầu báo cáo tại kỳ họp thứ 9.

Chính phủ còn được giao chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển tập trung, ưu tiên bố trí vốn trả nợ xây dựng cơ bản và dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng, khai thác trong năm 2015, hạn chế tối đa khởi công dự án mới; bố trí hoàn trả vốn ngân sách ứng trước (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ).

Triển khai các dự án đầu tư phải đúng mức vốn kế hoạch được giao, cân đối đủ nguồn vốn, không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản cũng là nội dung được nêu tại nghị quyết.