22:20 08/04/2021

Quỹ ngoại nắm hơn 99% vốn, Dược Pymepharco xin huỷ niêm yết

Hà Anh

Theo danh sách chốt cổ đông ngày 26/3/2021 do VSD cung cấp, các cổ đông lớn hiện nay đang nắm giữ 74.655.714 cổ phiếu, chiếm 99,53% vốn điều lệ của công ty

Công ty Cổ phần Pymepharco (mã PME-HOSE) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ vào ngày 26/4 với việc công ty đã không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty.

Theo danh sách chốt cổ đông ngày 26/3/2021 do VSD cung cấp, các cổ đông lớn hiện nay đang nắm giữ 74.655.714 cổ phiếu, chiếm 99,53% vốn điều lệ của công ty.

Như vậy, căn cứ quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 32 và Khoản 4 Điều 135 Luật chứng khoán 2019, công ty đã không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty phải được ĐHĐCĐ quyết định.

Đồng thời, căn cứ và tình hình thực tế, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc huỷ tư cách đại chúng của PME. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Bên cạnh đó, nhằm giải quyết quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ, phía PME đề xuất phương án để cổ đông lớn nhất Stada chào mua công khai toàn bộ lượng cổ phiếu còn lại là 355.911 cổ phiếu, tương đương 0,47% vốn.

Năm 2020, PME báo lãi hơn 317 tỷ đồng, công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 là 20%, tương ứng hơn 150 tỷ; Trích lập quỹ khen thưởng là hơn 1 tỷ và hơn 166 tỷ lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển.