19:10 08/05/2021

Số thu ngành thuế vẫn tăng dù đại dịch Covid - 19

Trong 4 tháng đầu năm 2021 cơ quan thuế các cấp thu nợ thuế được 11.097 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ...

Tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý trong 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 468.088 tỷ đồng.
Tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý trong 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 468.088 tỷ đồng.

Báo cáo mới nhất của Tổng Cục thuế cho thấy, trong 4 tháng năm 2021, toàn ngành  thực hiện được 13.333 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó,  tiến  hành kiểm tra 140.610 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 111,4% so với cùng kỳ năm 2020; qua đó, kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 9.768,72 tỷ đồng; nhờ vậy, số thuế tăng thu lên tới 2.196,6 tỷ đồng. 

 

Trong 4 tháng qua, ngành thuế tiến  hành kiểm tra 140.610 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 111,4% so với cùng kỳ năm 2020; qua đó, kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 9.768,72 tỷ đồng; nhờ vậy, số thuế tăng thu lên tới 2.196,6 tỷ đồng. 

Cũng theo báo cáo, trong 4 tháng qua cơ quan thuế các cấp thu nợ thuế được 11.097 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 7.478 tỷ đồng được thu bằng biện pháp quản lý nợ là và 3.619 tỷ đồng thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ.

Như vậy, số tiền nợ thuế mà ngành Thuế quản lý ước tính đến hết 4/2021 đã giảm 9% so với cùng kỳ năm 2020.

Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến cuối 4/2021 đã giảm tới 11,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Tổng cục Thuế, để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2021, cơ quan này đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2021.

Tiếp tục xử lý, giải quyết, thẩm định các hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp. Xử lý các vướng mắc về việc khoanh nợ, xóa nợ, gia hạn, miễn tiền chậm nộp và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu nợ thuế bảo vệ môi trường đối với các đơn vị nợ đọng thuế bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, sẽ tập trung thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các đơn vị thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế và kiểm tra chặt chẽ các giao dịch đáng ngờ.

 

4 tháng đầu năm, thu từ khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đạt 85.167 tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán và tăng 9,3% cùng kỳ; khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt khoảng 109.541 tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán và tăng 37,2% cùng kỳ năm 2020.

Trước đó, Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý trong 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 468.088 tỷ đồng, bằng 41,9% so với dự toán và bằng 105,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 11.993 tỷ đồng, bằng 51,7% so với dự toán; Thu nội địa ước đạt 456.095 tỷ đồng, bằng 41% so với dự toán...

Đáng nói là số thu từ 3 khu vực kinh tế 4 tháng qua đều có sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 53.191 tỷ đồng, bằng 35,9% dự toán và tăng 3,3% cùng kỳ năm 2020.

Thu từ khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đạt 85.167 tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán và tăng 9,3% cùng kỳ.

Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt khoảng 109.541 tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán và tăng 37,2% cùng kỳ năm 2020.