14:08 06/04/2021

Thêm loạt cổ phiếu trên HNX vào diện cảnh báo do thua lỗ

Hà Anh

HNX thông báo đưa một loạt cổ phiếu vào diện bị cảnh cáo do do lợi nhuận sau thuế là con số âm

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

HNX thông báo đưa một loạt cổ phiếu vào diện bị cảnh cáo do do lợi nhuận sau thuế là con số âm, thuộc trường hợp cảnh báo theo quy định tại điểm 1.4 khoản 1 Điều 13 Quy chế niêm yết.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 639/QÐ-SGDHN ngày 13/10/2016 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HNX thông báo đưa một loạt cổ phiếu vào diện bị cảnh cáo do do lợi nhuận sau thuế là con số âm, thuộc trường hợp cảnh báo theo quy định tại điểm 1.4 khoản 1 Điều 13 Quy chế niêm yết.

Các mã cổ phiếu đó là: KBC của CTCP Khoáng sản Bắc Cạn KBC; CMS của CTCP CMVIETNAM; KVC của CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ; L61 của CTCP Lilama 69-1; FID của CTCP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam; PDC của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Ðông vào diện bị cảnh báo.

Đặc biệt, HNX cảnh báo cổ phiếu NGC của CTCP Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Ngô Quyền có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết.

- Cổ phiếu KBC của CTCP Khoáng sản Bắc Cạn vào diện bị cảnh báo, từ bgày 6/4/2021 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 trên BCTC đã kiểm toán là con số âm.

- Cổ phiếu CMS của CTCP CMVIETNAM vào diện bị cảnh báo, từ ngày 6/4/2021 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán là con số âm.

- Cổ phiếu KVC của CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ vào diện bị cảnh báo, từ ngày 6/4/2021 do lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán là con số âm.

- Cổ phiếu L61 của CTCP Lilama 69-1 vào diện bị cảnh báo, từ ngày 6/4/2021 do lợi nhuận sau thuế năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 trên BCTC đã kiểm toám là con số âm.

- Cổ phiếu FID của CTCP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam vào diện bị cảnh báo, từ ngày 7/4/2021 do lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã kiểm toán là con số âm.

- Cổ phiếu PDC của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Ðông vào diện bị cảnh báo, từ ngày 7/4/2021 do lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã kiểm toán là con số âm.

- Cổ phiếu NGC của CTCP Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Ngô Quyền có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NÐ-CP do tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2020 trên BCTC 2020 đã được kiểm toán.

Ngoài ra, HNX dua các ccổ phiếu ra khỏi diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế năm 2020 trên BCTC đã kiểm toán là con số dương gồm: cổ phiếu APS của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Duong; cổ phiếu CET của CTCP HTC Holding; cổ phiếu VE8 của CTCP Xây dựng Điện VNECO 8.