09:01 06/04/2021

HOSE đưa một loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo do thua lỗ

Hà Anh

HOSE) đã có các quyết định về việc đưa cổ phiếu VNS, MHC, DAH, SMA vào diện cảnh báo do lợi nhuận của các công ty trên là con số âm

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có các quyết định về việc đưa một số cổ phiếu vào diện cảnh báo do lợi nhuận của các công ty trên là con số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại tiết b, điểm 1.1, khoản 1, Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/34/2018.

Đó là cổ phiếu của các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS); cổ phiếu MHC của Công ty Cổ phần MHC; cổ phiếu DAH của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á và cổ phiếu SMA của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 

Cụ thể: cổ phiếu MHC của Công ty Cổ phần MHC vào diện cảnh báo kể từ ngày 06/04/2021 là do công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -1,169 tỷ đồng;

- Cổ phiếu VNS của ông ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 12/4 tới do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -207,021 tỷ đồng căn cứ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020;

- Cổ phiếu DAH của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -33,14 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -20,3 tỷ đồng căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2020;

- Cổ phiếu SMA của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn vào diện cảnh báo từ ngày 9/4 do lợi nhuận sau thuế năm 2020 là -37,79 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -37,79 tỷ đồng;

Bên cạnh đó, HOSE đưa cổ phiếu YEG, HNG từ diện cảnh báo sang kiểm soát, giữ nguyên diện cảnh báo đối với DXV, PXI

Cụ thể: HOSE đưa cổ phiếu YEG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát kể từ ngày 12/04/2021 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là -385,33 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -181,59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -219,28 tỷ đồng.

Đồng thời, cổ phiếu YEG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khoép lệnh hoặc thoả thuận), kể từ ngày 12/4. Căn cứ giải trình, HOSE sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

- HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Ngày 9/3/2020, HOSE đã có quyết định chuyển cổ phiếu HNG từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 11,09 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 là -2.312,96 tỷ đồng.

Ngày 31/03/2021, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của HNG. Theo Báo cáo tài chính, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là 20,91 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -2.306,11 tỷ đồng.

HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG theo Quyết định số 503/QĐ-SGDHCM ngày 03/09/2020 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG sau khi có BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của Công ty.

- HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV của Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng. Cổ phiếu này bị HOSE đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/03/2020 do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là - 6,89 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2019 là -6,2 tỷ đồng.

Đến ngày 31/03/2021, DXV đã công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2020 với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 106 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -6,4 tỷ đồng và BCTC kiểm toán 2020 của DXV có tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Căn cứ Điểm 4.1 và 4.2 Khoản 4 Điều 22 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018 về các trường hợp chứng khoán đưa ra khỏi cảnh báo: "4.1 SGDCK sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện cảnh báo và thực hiện dỡ bỏ ký hiệu cảnh báo trong trường hợp tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo; 4.2 Trường hợp chứng khoán đang trong diện cảnh báo theo quy định tại tiết a, b, c điểm 1.1 khoản 1 Điều này sẽ được xem xét dỡ bỏ ký hiệu cảnh báo căn cứ vào báo cáo tài chính quý/bán niên được soát xét hoặc báo cáo tài chính năm kiểm toán.", căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng, cổ phiếu DXV chưa khắc phục hoàn toàn nguyên nhân đưa vào cảnh báo.

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu DXV sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

- HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PXI của CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. HOSE đưa cổ phiếu này vào diện bị kiểm soát do "Cổ phiếu PXI bị đưa vào diện cảnh báo do BCTC năm 2012 có ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh làm lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi thành lỗ và đang duy trì diện cảnh báo, đồng thời lợi nhuận sau thuế tại BCTC kiểm toán 2016 là -14.534.040.215 đồng".

Ngày 29/03/2021, HOSE nhận được BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty và đã công bố thông tin ra thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -93,5 tỷ đồng. Đồng thời, tại BCTC kiểm toán các vấn đề ngoại trừ của các năm trước vẫn còn tồn đọng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PXI việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PXI sẽ căn cứ vào BCTC soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.