09:16 22/10/2020

Thuỷ sản Minh Phú: Lợi nhuận quý 3 tăng 61% đạt 166 tỷ đồng

Quỳnh Nguyễn

Lợi nhuận quý 3 tăng mạnh nhờ cải thiện biên lợi nhuận gộp từ 7,6% lên 8,8% và hoạt động tài chính có lãi 45 tỷ đồng so với cùng kỳ bị lỗ

Công ty cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (mã: MPC) đã công bố Báo cáo tài chính quý 3/2020 của công ty mẹ. 

Theo đó, trong kỳ nhờ cổ tức được chia và lãi tiền gửi đã mang lại cho MPC hơn 45 tỷ đồng lợi nhuận hoạt động tài chính, qua đó đóng góp chính vào việc đưa kết quả kinh doanh của MPC tăng trưởng cao.  

Cụ thể, quý 3 doanh thu thuần đạt 2.781 tỷ đồng, giảm 15%; lợi nhuận gộp đạt gần 245 tỷ đồng, giảm 2%; lợi nhuận trước thuế đạt 183 tỷ đồng, tăng 57%; lợi nhuận sau thuế đạt 166 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 3, Minh Phú ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính 61 tỷ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ năm trước, qua đó, lãi hoạt động tài chính đạt 45 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước bị lỗ - 20 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của Minh Phú sụt giảm 21,2% đạt mức 6.618 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 445 tỷ đồng, giảm 13,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 409 tỷ đồng, giảm 15% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Tại ngày 30/09/2020, tổng tài sản của Minh Phú đạt  8.263 tỷ đồng, tăng 1.440 tỷ đồng chủ yếu đến từ các hạng mục tiền gửi có kỳ hạn tăng 247 tỷ đồng, phải thu khách hàng tăng 547 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 460 tỷ đồng.