15:51 07/09/2022

UDC và HOT đối mặt với việc bị huỷ niêm yết

Hà Anh

HoSE thông báo lưu ý cổ phiếu UDC của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cổ phiếu HOT của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An về khả năng hủy niêm yết.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo lưu ý cổ phiếu UDC của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cổ phiếu HOT của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An về khả năng hủy niêm yết.

Cụ thể: ngày 20/4/2022, HOSE đã ban hành quyết định về việc chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát đối với cổ phiếu UDC do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -9,99 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -23,430 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) họp nhất kiểm toán năm 2020 và năm 2021, thủộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên sỏ' Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Còn theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là -16,452 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) đến ngày 30/06/2022 là -48,836 tỷ đồng.

Tương tự, ngày 20/6/2022, HOSE cũng đã ban hành quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HOT do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2020 là -25,07 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -21,098 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) họp nhất kiểm toán năm 2020 và năm 2021, thuộc trường họp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, lợi nhuận sau thuế của cồ đông Công ty mẹ là -11,697 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) đến ngày 30/06/2022 là -57,124 tỷ đồng.

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 như sau: “l. cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường họp sau đây:... e) Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét;. ”.

Do đó, HOSE lưu ý 2 công ty trên trên về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết nếu BCTC kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là số âm.