17:26 15/11/2022

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước 3 năm liền không lập và gửi đủ báo cáo giám sát tài chính các doanh nghiệp Nhà nước

Hoàng Lan

Mặc dù đại diện chủ sở hữu 692 nghìn tỷ đồng, chiếm 64,31% tổng doanh thu doanh nghiệp Nhà nước khối Chính phủ nhưng từ 2020 đến nay, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước không lập và gửi đủ báo cáo giám sát tài chính các doanh nghiệp về Bộ Tài chính. Trong khi, UBND TP. Hồ Chí Minh chưa gửi một báo cáo nào...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 (lần 2). Báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo các cơ quan đại diện chủ sở hữu nghiêm túc thực hiện lập và gửi các báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

NHIỀU CƠ QUAN CHỦ SỞ HỮU CHƯA GỬI BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tính đến ngày 15/10/2022, có 18/20 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Có 01/20 cơ quan chưa gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ) và 01/20 cơ quan gửi chưa đủ Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp mới báo cáo 12/19 doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý).

Bên cạnh đó có 59/63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; 04/63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước (Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Thuận).

Đối với Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp: Có 14/18 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp. Có 03/18 Bộ, cơ quan chưa gửi Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp (Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ); 01/18 cơ quan gửi chưa đủ Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (02/12 doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý).

Đồng thời có 59/63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; 04/63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa gửi Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp (Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Thuận).

Theo Báo cáo năm 2020, năm 2021 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục là cơ quan gửi chưa đủ báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp. Năm 2020, năm 2021 UBND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là cơ quan chưa gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp.

Về kết quả xếp loại của các doanh nghiệp nhà nước khối Trung ương: Có 119/142 doanh nghiệp nhà nước được các cơ quan đại diện chủ sở hữu xếp loại doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 83,8%). Trong đó có: 91 doanh nghiệp xếp loại A (chiếm 76,4% tổng số doanh nghiệp được xếp loại), 19 doanh nghiệp xếp loại B (chiếm 16% tổng số doanh nghiệp được xếp loại), 9 doanh nghiệp xếp loại C (chiếm 7,6% tổng số doanh nghiệp được xếp loại).

Đối với kết quả xếp loại của các doanh nghiệp nhà nước khối Địa phương: Có 264/270 doanh nghiệp được cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá xếp loại (đạt tỷ lệ 97,8%). Trong đó: 172 doanh nghiệp xếp loại A (chiếm 65,2% tổng số doanh nghiệp được xếp loại); 64 doanh nghiệp xếp loại B (chiếm 24,2% tổng số doanh nghiệp được xếp loại) và 28 doanh nghiệp xếp loại C (chiếm 10,6% tổng số doanh nghiệp được xếp loại).

KIẾN NGHỊ THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO 

Về kết quả giám sát tài chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (khối Trung ương) đối với các doanh nghiệp nhà nước (100% vốn nhà nước), trên cơ sở báo cáo của các cơ quan đại diện chủ sở hữu, các doanh nghiệp, Bộ Tài chính tổng hợp số liệu của 142 doanh nghiệp của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trên cả nước cho thấy: Tổng doanh thu năm 2021 là 1,076 triệu tỷ đồng.

Trong đó, tổng doanh thu của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu là 692 nghìn tỷ đồng (tăng 10,2% so với năm 2020), chiếm 64,31% tổng doanh thu năm 2021.

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 88,6 nghìn tỷ đồng. Tổng số lỗ phát sinh năm 2021 của 07 doanh nghiệp là 0,62 nghìn tỷ đồng (giảm 75,2% so với năm 2020). Tổng số lỗ lũy kế đến năm 2021 là 5,08 nghìn tỷ đồng. Trong số 142 doanh nghiệp có: 134 doanh nghiệp kinh doanh có lãi; 07 doanh nghiệp kinh doanh lỗ. Số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước năm 2021 là 71 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng hợp số liệu của 64 doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho thấy: Tổng doanh thu năm 2021 là 515 nghìn tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 60 nghìn tỷ đồng.

Đối với các doanh nghiệp báo lỗ, tổng số lỗ phát sinh năm 2021 là 12,6 nghìn tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế đến năm 2021 là 27,8 nghìn tỷ đồng. Trong số 64 doanh nghiệp có: 41 doanh nghiệp kinh doanh có lãi; 08 doanh nghiệp kinh doanh lỗ.

Về kết quả giám sát tài chính của các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính tổng hợp số liệu của 270 doanh nghiệp nhà nước khối địa phương cho thấy: Tổng doanh thu năm 2021 là 85,8 nghìn tỷ đồng (giảm 21,8% so với năm 2020). Tổng lợi nhuận sau thuế là 8,7 nghìn tỷ đồng (giảm 24% so với năm 2020), tổng số phát sinh phải nộp ngân sách trong năm 2021 là 28,9 nghìn tỷ đồng (giảm 22,3% so với năm 2020).

Đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước, tổng hợp số liệu của 274 doanh nghiệp cho thấy: Tổng doanh thu năm 2021 là 74,3 nghìn tỷ đồng (tăng 2% so với năm 2020). Tổng lợi nhuận sau thuế là 4,9 nghìn tỷ đồng (giảm 5,8% so với năm 2020). Số phát sinh phải nộp ngân sách trong năm là 8,8 nghìn tỷ đồng (tăng 44% so với năm 2020). Trong số 270 doanh nghiệp có 221 doanh nghiệp kinh doanh có lãi; 45 doanh nghiệp kinh doanh lỗ, tổng lỗ phát sinh năm 2021 là 274 tỷ đồng (giảm 17% so với năm 2020), 04 doanh nghiệp còn lại không báo cáo lãi, lỗ.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo các cơ quan đại diện chủ sở hữu nghiêm túc thực hiện lập và gửi các báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp các cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi báo cáo 6 tháng và hàng năm về Bộ Tài chính chậm so với quy định thì các cơ quan đại diện chủ sở hữu phải tự chịu trách nhiệm và Bộ Tài chính sẽ không tiếp tục tổng hợp kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp đối với các trường hợp gửi báo cáo chậm so với quy định.