15:45 31/08/2021

8 tháng đầu năm, ngân sách thặng dư 83 nghìn tỷ đồng

Trâm Anh

Tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm đạt gần 950 nghìn tỷ đồng, tương ứng 70,5% dự toán năm. Cân đối với chiều chi, ngân sách thặng dư khoảng 83 nghìn tỷ đồng…

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 150 nghìn tỷ đồng, bằng 85,2% dự toán năm.
Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 150 nghìn tỷ đồng, bằng 85,2% dự toán năm.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 8/2021 ước tính đạt 21,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2021 đạt 947,1 nghìn tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán năm.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Ở chiều chi ngân sách, chi 15 ngày tháng 8/2021 ước tính đạt 53,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2021 đạt 864,1 nghìn tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán năm.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 614,7 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3%; chi đầu tư phát triển 177,6 nghìn tỷ đồng, bằng 37,2%; chi trả nợ lãi 67,3 nghìn tỷ đồng, bằng 61,2%.

Như vậy, ngân sách vẫn duy trì thặng dư khoảng 83 nghìn tỷ đồng sau 8 tháng 2021.

Tổng cục Thống kê đánh giá "dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thu ngân sách Nhà nước. Chi ngân sách Nhà nước tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng".

Cũng theo Tổng cục Thống kê, một số khoản thu chính vẫn đạt được tiến độ thu khá. Cụ thể, thu nội địa trong 15 ngày đầu tháng 8/2021 đạt 13,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 15/8/2021 đạt 770,9 nghìn tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm. 

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 97,3 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6%. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không kể dầu thô đạt 136,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,6%. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 168,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70,9%. Thu thuế thu nhập cá nhân 85,2 nghìn tỷ đồng, bằng 79%. Thu thuế bảo vệ môi trường 36,9 nghìn tỷ đồng, bằng 57,3%. Thu tiền sử dụng đất 93,8 nghìn tỷ đồng, bằng 84,2%.

Thu từ dầu thô trong 15 ngày đầu tháng 8/2021 đạt 999 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 15/8/2021 đạt 23,4 nghìn tỷ đồng, bằng 101,1% dự toán năm.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 8/2021 đạt 6,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 15/8/2021 đạt 152,1 nghìn tỷ đồng, bằng 85,2% dự toán năm.

Tại TP. HCM, dù dịch tiếp tục bùng phát khó kiểm soát, tuy nhiên, “đầu tàu” kinh tế vẫn tiếp tục trụ vững. Theo Cục Thống kê TP. HCM, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa thành phố lũy kế 08 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 255.687 tỷ đồng, đạt 70,1% dự toán và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, thu nội địa ước thực hiện 165.682 tỷ đồng, đạt 66,7% dự toán, chiếm 64,8% tổng thu cân đối và tăng 12,6% so với cùng kỳ.

Thu dầu thô ước thực hiện 9.245 tỷ đồng, vượt 8,1% so dự toán, chiếm 3,6% tổng thu cân đối và tăng 18% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 80.740 tỷ đồng, đạt 4,8% dự toán, chiếm 31,6% tổng thu cân đối và tăng 22,5% so với cùng kỳ.