17:38 11/10/2022

Cán bộ Nhà nước quản lý kế toán, kiểm toán… không được lập công ty ngay khi thôi giữ chức vụ

Hoàng Lan

Bộ Tài chính vừa ban hành quy định danh mục bao gồm 11 lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ...

Trụ sở Bộ Tài chính (Ảnh minh hoạ).
Trụ sở Bộ Tài chính (Ảnh minh hoạ).

Thông tư số 60/2022/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/11/2022.

Thông tư nêu rõ danh mục 11 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ.

Cụ thể: Quản lý nhà nước về các lĩnh vực sau: kế toán, kiểm toán; chứng khoán và thị trường chứng khoán; bảo hiểm; hải quan; Quản lý nhà nước về giá; thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước; tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp; dự trữ quốc gia; vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về tài sản công.

Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về tài sản công không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quan lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trưóc đây mình có trách nhiệm quản lý.

Các trường hợp còn lại như đã nêu ở trên, trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quan lý, điều hành doanh nghiệp.

Viêc thực hiện quy định thời hạn đối với người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ tuân thủ theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Doanh nghiệp; Luật Hợp tác xã và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.