18:47 24/03/2022

Công bố thông tin sai lệch, RDP, POW và PLO bị phạt nặng

Hà Anh -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (mã RDP-HOSE); Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (mã POW) và Công ty cổ phần Kho vận Petec (mã PLO-UPCoM)...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (mã RDP-HOSE); Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (mã POW-HOSE) và Công ty cổ phần Kho vận Petec (mã PLO-UPCoM) do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Rạng Đông Holding bị phạt tổng cộng 170 triệu đồng. Trong đó, 85 triệu đồng (mức phạt trung bình của khung phạt từ 70.000.000 – 100.000.000 đồng) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả là công ty buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, công ty phạt tiếp 85 triệu đồng (mức phạt trung bình của khung phạt từ 70.000.000 – 100.000.000 đồng) theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là do công ty này đã báo cáo có nội dung sai lệch. Cụ thể: Rạng Đông Holding giải trình của Công ty tại văn bản số 130/RDP/2021 ngày 06/7/2021 (về việc cập nhật lại tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An không phải là hoạt động mua bán cổ phần và cũng không thuộc các trường hợp công bố thông tin (công bố thông tin) bất thường) có nội dung sai lệch với thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty);

Đồng thời, không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hệ thống công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về Quyết định Hội đồng quản trị số 01/2020/HĐQT-QĐ ngày 23/3/2020 theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015).

Tương tự, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (mã POW-HOSE) bị phạt tổng cộng 195 triệu đồng - trong đó, 70 triệu đồng (mức cao nhất của khung phạt từ 50.000.000 – 70.000.000 đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) và 125 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 100.000.000 – 150.000.000 đồng) theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Nguyên nhân là do POW công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của HOSE và trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (IDS) các tài liệu sau: công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh của Công ty ngày 22/6/2020, công bố thông tin bất thường về việc thành lập Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo ĐLDK ngày 10/8/2020, Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí của ông Nguyễn Hữu Quý – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 31/8/2020);

Bên cạnh đó, POW không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Công ty có 7 thành viên HĐQT, trong đó có 1 Thành viên HĐQT độc lập, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Cuối cùng, Công ty cổ phần Kho vận Petec (mã PLO-UPCoM) bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty cổ phần Kho vận Petec không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, năm 2019; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.