06:47 05/05/2021

Doanh thu mảng xây dựng giảm, CTD báo lãi giảm gần 56%

N.Anh -

Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS (mã CTD-HOSE) đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ là do doanh thu mảng xây dựng giảm do Covid, nhiều dự án chưa trở lại hoạt động bình thường...

Tính đến 31/3/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của CTD tăng 55 tỷ lên gần 420 tỷ đồng.
Tính đến 31/3/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của CTD tăng 55 tỷ lên gần 420 tỷ đồng.

Cụ thể: doanh thu hợp nhất quý 1 giảm hơn 980 tỷ từ gần 3.554 tỷ xuống còn 2.568,6 tỷ đồng; khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp thu về 120 tỷ đồng, giảm hơn 74 tỷ so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ lên hơn 68 tỷ;

Trong kỳ, công ty ghi nhận chi phí tài chính giảm và chi phí quản lý tăng lên hơn 120 tỷ là do công ty thực hiện trích trước chi phí phải trả cho cán bộ nhân viên, tương ứng với các khoản lương bổ sung và các khoản thưởng theo thời gian làm việc thực tế phù hợp với quy chế lương thưởng, ngân sách năm 2021 của Tập đoàn, thay vì ghi nhận chi phí theo thực tế thời điểm phát sinh so với trước đây và làm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm hơn 86 tỷ còn 62,2 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2021 chỉ đạt 54,5 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ đạt hơn 123 tỷ đồng, tương ứng giảm 55,85% so với cùng kỳ.

CTD cho biết, doanh thu trong kỳ giảm chủ yếu từ mảng xây dựng giảm gần 28% so với cùng kỳ, đây là kết quả của việc chịu ảnh hưởng của nền kinh tế khó khăn kéo dài từ năm 2020, nhiều dự án bất động sản vẫn chưa hoạt động trở lại bình thường như thời điểm trước dịch Covid-19.

Năm 2021, Coteccons dự kiến doanh thu đạt 17.413 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2020 (14.558 tỷ) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 340 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% (334 tỷ). Như vậy, công ty đã lần lượt thực hiện được khoảng 15% chỉ tiêu doanh thu và 16% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Coteccons với tổng số tiền là 155 triệu đồng - trong có: CTD bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 không có nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty.

CTD bị phạt thêm 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể: theo Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được soát xét; trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Công ty có các giao dịch với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty.

Tuy nhiên, giao dịch giữa công ty với các bên liên quan trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.