16:08 09/09/2022

Hà Nội dự kiến tiếp tục hỗ trợ 50% học phí năm học 2022-2023

Đỗ Như

Theo tờ trình của UBND thành phố, Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết, ngày 12/9 tới, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Liên quan đến mức học phí năm học 2022-2023, Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ thảo luận và quyết định trên cơ sở tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố. Dự kiến xác định việc áp dụng học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ là việc bắt buộc thực hiện theo lộ trình nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, nhưng tại thời điểm này, thành phố quy định theo mức sàn của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, đồng thời dùng ngân sách thành phố để bù đắp phần chênh lệch, phụ huynh sẽ không phải đóng góp.

Đặc biệt, trong bối cảnh sau 2 năm đại dịch Covid-19, đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, Thành phố tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023 như mức hỗ trợ năm học trước; Rà soát 100% đối tượng, mở rộng thành phần học sinh thuộc diện yếu.

Ngoài ra, kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua các nội dung khác như phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố;

Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công; Quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố;

Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023; Quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2022-2023;

Quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền; Điều chỉnh tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022 và phân bổ biên chế giáo viên năm học 2022-2023...

Trong sáng nay (9/9), Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố đã họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Cụ thể, quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố. Nội dung này từng được đưa ra tại kỳ họp thứ 7 sau đó lùi lại để rà soát.  Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ khoảng 257 tỷ đồng.