14:06 06/09/2022

HoSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG

Hà Anh

HOSE cho biết sẽ giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2022 là -4.096,97 tỷ đồng và có ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022...

HNG đề ra các mục tiêu đầu tư và sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 2022 - 2023 với cải tạo, nâng cấp các vườn cây ăn trái phù hợp quy hoạch.
HNG đề ra các mục tiêu đầu tư và sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 2022 - 2023 với cải tạo, nâng cấp các vườn cây ăn trái phù hợp quy hoạch.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai; cổ phiếu DLG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và cổ phiếu TTF của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Theo đó, HOSE cho biết sẽ giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2022 là -4.096,97 tỷ đồng và có ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Mới đây, HNG cho biết, lợi nhuận sau thuế trên BCTC tổng hợp soát xét bán niên 2022 đạt 107,3 tỷ đồng, tăng 255,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021; còn trên BCTC hợp nhất công ty ghi nhận lỗ 670 tỷ, cùng kỳ lỗ 122,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ công ty không phải trích lập dự phòng một số khoản phải thu khó đòi và thanh lý hàng tồn kho trái cây chế biến (IQF) so với cùng kỳ 6 tháng 2021.

Lỗ sau thuế trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2022 là 670 tỷ đồng, trong đó lỗ thuần về hoạt động sản xuất kinh doanh 260,2 tỷ đồng, lỗ do đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ 397 tỷ đồng.

HNG cho biết có 4 nguyên nhân ảnh hưởng đến kinh doanh của công ty gồm: Một là, tình trạng thiếu hụt lao động tại Lào dẫn đến sản lượng thu hoạch 6 tháng 2022 giảm 13% so với cùng kỳ 6 tháng 2021; Hai là, giá mua phân bón tăng 150%, vật tư nông nghiệp và bao bì đóng gói tăng 50% so với cùng kỳ 6 tháng năm 2021 và 3 là tình trạng thiếu hụt Container lạnh đã được khắc phục; Tuy nhiên, chi phí vận chuyển vẫn tăng cao so với năm 2021, cụ thể là chi phí vận chuyển đường bộ tăng 42% (từ 19 triệu đồng/Con 4-27 triệu đồng/Con ’t). Ba là, chi phí vận chuyển đường biển tăng 212% (từ 785 USD/Con ’t — 2.450 ƯSD/Con ’t) so với cùng kỳ 6 tháng 2021.

Cuối cùng là tại ngày 30/06/2022, tỷ giá đồng LAK tại Lào so với đồng USD mất giá 34% và so với VND giảm 42% so với thời điểm 31/12/2021, vì vậy căn cứ điều 69 Thông tư 200 về chênh lệch tỷ giá hối đoái và chuẩn mực kế toán số 25 về Báo cáo tài chính họp nhất, Công ty hạch toán ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá 397 tỷ đồng.

Đồng thời, HNG cũng đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán bị cảnh. Cụ thể: Theo định hướng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HNG đề ra các mục tiêu đầu tư và sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 2022 - 2023 với cải tạo, nâng cấp các vườn cây ăn trái phù hợp quy hoạch; Tiếp tục chuyển đổi các vườn cây ăn trái và cao su không hiệu quả sang trồng chuối, dứa, xoài và chăn nuôi bò;

Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (thủy lợi, điện, giao thông), các công trình trên đất (xưởng đóng gói, tổng kho, nhà ở công nhân, văn phòng và nhà ở cán bộ công nhân viên); máy móc thiết bị cơ giới hoá; Đầu tư chuồng trại, chăn nuôi bò, sản xuất phân hữu cơ.

Bên cạnh đó, công ty triển khai nghiệp vụ chuyển đổi đồng tiền hạch toán từ đồng LAK sang USD tại các công ty con của HAGL Agrico tại Lào, qua đó khắc phục rủi ro biến động tỷ giá ảnh hưởng đến chi phí tài chính ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

Cuối cùng, HNG sẽ tiếp tục làm việc với HAGL và BIDV để giải quyết công nợ giữa các Bên và nhận lại các chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án tại Lào và Campuchia, để triển khai pháp lý đầu tư dự án và huy động nguồn vốn để có dòng tiền đầu tư.

Cùng ngày, HOSE cũng giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DLG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là -370,72 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2022 là -1.221,09 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Tương tự, HOSE cũng giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2022 là -3.041,7 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.