18:47 26/11/2021

Không công bố báo cáo tài chính đúng hạn, nhiều công ty bị phạt nặng

Hà Anh -

Các công ty bị phạt gồm: Công ty cổ phần Đầu tư BG Group; Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã DPS-UPCoM); Công ty cổ phần ASA (Hưng Yên); Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (Quảng Bình)...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư BG Group; Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã DPS-UPCoM); Công ty cổ phần ASA (Hưng Yên); Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (Quảng Bình); Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (mã CMI-UPCoM) do không công công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và một loạt những nhà đầu tư cá nhân khác.

Cụ thể: Công ty cổ phần Đầu tư BG Group (nay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn APEC Group) có trụ sở chính đặt tại Hà Nội với số tiền là 90 triệu đồng do Công ty cổ phần Đầu tư BG Group, tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (mã IDJ-HNX) đã thực hiện giao dịch mua 1.660.300 cổ phiếu IDJ từ ngày 26/7/2019 đến ngày 15/8/2019 nhưng không báo cáo SSC, HNX về việc dự kiến giao dịch.

Tương tự, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã DPS-UPCoM) bị phạt 100 triệu đồng không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của SSC và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018, 2019, 2020 được kiểm toán; BCTC soát xét bán niên 2019, 2020, 2021; BCTC Quý 4/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 1/2021, 2/2021; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020, 2021; Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020, 2021;

Đồng thời, DPS đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của SSC và trang thông tin điện tử của HNX về việc Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin từ ngày 17/5/2019.

- Công ty cổ phần ASA (Hưng Yên) cũng bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: ASA đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hệ thống công bố thông tin của SSC đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã kiểm toán, BCTC bán niên 2018 đã soát xét; không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của SSC đối với: BCTC Quý 2/2018, BCTC Quý 3/2018; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống công bố thông tin của SSC đối với: công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (không đủ 10 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán);

Đồng thời, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với: BCTC Quý 2/2016, BCTC Quý 1/2017, BCTC bán niên 2017 soát xét, BCTC Quý 3/2017, BCTC Quý 4/2017, BCTC Quý 1/2018, BCTC Quý 2/2018; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của SSC đối với: Báo cáo thường niên năm 2017; Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của SSC đối với: BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021, Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2015, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC bán niên soát xét năm 2016, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC bán niên soát xét năm 2017), quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (Quảng Bình) bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019; Tài liệu họp Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2020.

- Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (Hà Nội) bị phạt 70 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (mã CMI-UPCoM) đã không công bố thông tin theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính Quý 4/2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Báo cáo tài chính Quý 1/2019; Báo cáo thường niên năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2020 và công bố thông tin không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính bán niên riêng và hợp nhất đã soát xét năm 2018, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3/2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính Quý 2/2020 công ty mẹ và hợp nhất; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ngày hiệu lực 21/2/2019)...

Cùng ngày, SSC cũng ký quyết định xử phạt một loạt nhà đầu tư cá nhân là cổ đông lớn của CTF, TV2 và TNI do mua bán mà không báo cáo. Cụ thể:

- Ông Ngô Công Minh (Tp.HCM) bị phạt 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể: ông Ngô Công Minh và người có liên quan là bà Phạm Thị Ái Hạnh nắm giữ tổng cộng 2.000.950 cổ phiếu CTF, tương đương 11% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần City Auto (mã CTF-HOSE). Ngày 12/4/2018, ông Minh mua 460.000 cổ phiếu CTF dẫn đến sở hữu 2.460.950 cổ phiếu CTF, tăng tỷ lệ lên 13,6%; ngày 17/4/2018, ông Minh mua 435.000 cổ phiếu CTF dẫn đến sở hữu 2.895.950 cổ phiếu CTF, tăng tỷ lệ lên 16%. Tuy nhiên, đến ngày 15/05/2018, HOSE mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm người có liên quan.

- Ông Tạ Công Sơn (Bình Phước) bị phạt 30 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể: ngày 20/11/2018, ông Tạ Công Sơn mua 5.300 và bán 1.215 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 (mã TV2-HOSE) dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 612.245 lên 616.330 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,97% lên 5%, trở thành cổ đông lớn của CTCP Tư vấn xây dựng Điện 2.

Đến ngày 10/01/2019, ông Tạ Công Sơn đã bán 5.000 cổ phiếu TV2, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 616.300 xuống 611.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ giảm từ 5% xuống 4,96%, không còn là cổ đông lớn của CTCP Tư vấn xây dựng Điện 2. Tuy nhiên, đến ngày 15/03/2019, HNX mới nhận được công bố thông tin và giải trình của ông Tạ Công Sơn.

- Bà Lê Thị Thùy Linh (Hà Nội) bị phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể: ngày 03/6/2020, bà Lê Thùy Linh đã mua 265.000 cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Thành Nam (mã TNI-HOSE), dẫn đến số lượng (tỷ lệ năm giữ) cổ phiếu tăng từ 2.622.870 (4,99%) lên 2.887.870 cổ phiếu (5,49%), trở thành cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Thành Nam. Đến ngày 19/6/2020, HOSE mới nhận được báo cáo của bà Lê Thùy Linh.