08:57 14/05/2021

Ngân sách bội thu 79,7 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Ngành thuế đã thực hiện 13.333 cuộc thanh, kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp và kiểm tra 140.610 hồ sơ khai thuế...

Chi đầu tư phát triển trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 86 nghìn tỷ đồng
Chi đầu tư phát triển trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 86 nghìn tỷ đồng

Ngày 13/5, Bộ Tài chính có báo cáo về tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện 4 tháng đầu năm 2021.

THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC  543,4 NGHÌN TỶ ĐỒNG

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước trong tháng 4 ước đạt 115,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 543,4 nghìn tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán, tăng 7,3% so cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 274 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 269,4 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán.

Về nguồn thu, Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, thu nội địa thực hiện tháng 4 ước đạt 95,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 456,3 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020.

 

Nguồn thu từ dầu thô thực hiện trong tháng 4 ước đạt 3,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán, nhưng giảm 34,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Về thu nội địa, trong 4 tháng đầu năm 2021, các cơ quan quản lý thu ngân sách đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu ngân sách Nhà nước, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.

Cụ thể, trong 4 tháng qua toàn ngành Thuế đã thực hiện được 13.333 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 12,8% kế hoạch năm 2021 và bằng 102,1% so với cùng kỳ năm 2020; kiểm tra được 140.610 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 111,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền ngành thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 9.768,7 tỷ đồng bằng 52% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.139,8 tỷ đồng, bằng 51,9% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Nguồn thu từ dầu thô thực hiện trong tháng 4 ước đạt 3,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán, nhưng giảm 34,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 4 ước đạt 17,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 74,5 nghìn tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2020, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 120 nghìn tỷ đồng, bằng 38,1% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 45,5 nghìn tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán.

ƯU TIÊN NGÂN SÁCH CHO CHỐNG DỊCH

Về công tác chi ngân sách Nhà nước, báo cáo cho biết, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước trong tháng 4 ước đạt 124,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm đạt 463,7 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán.

Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 86 nghìn tỷ đồng, bằng 18% dự toán Quốc hội giao, bằng 18,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Chi trả nợ lãi đạt 38,8 nghìn tỷ đồng, bằng 35,3% dự toán và chi thường xuyên đạt 338,1 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán.

 

Trong 4 tháng đầu năm 2021, Bộ Tài chính thực hiện phát hành 58,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân 12,54 năm, lãi suất bình quân 2,24%/năm.

Theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách 4 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo các nhiệm vụ chi an sinh xã hội.

Trong 4 tháng qua nguồn chi từ cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cũng đã ưu tiên bố trí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng như kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp… và chi đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Trong 4 tháng đầu năm 2021 ngân sách trung ương cũng đã trích dự phòng gần 3 nghìn tỷ đồng dành cho chống dịch Covid - 19. Trong đó có những khoản chi lớn như bổ sung 1.740 tỷ đồng để Bộ Y tế mua vắc xin, 503 tỷ đồng mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế, 314 tỷ đồng cho các địa phương phòng chống dịch...