07:36 05/09/2022

Nhiều cổ phiếu bị HoSE xử lý vi phạm do lợi nhuận bán niên 2022 là con số âm

Hà Anh -

HOSE thông báo về việc xử lý vi phạm đối với nhiều cổ phiếu như OGC, UDC, GAB, TNI.... do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2022 là con số âm...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc xử lý vi phạm đối với nhiều cổ phiếu như OGC, UDC, GAB, TNI.... do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2022 là con số âm.

Theo đó, cổ phiếu OGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương bị giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022 là -33,53 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2022 là -2.759,65 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Hiện, cổ phiếu này vẫn thuộc diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo Quyết định số 361/QĐ-SGDHCM ngày 02/06/2022 do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

- Cổ phiếu UDC của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữ nguyên diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là -16,452 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2022 là -48,836 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

- Cổ phiếu GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC vào diện cảnh báo, kể từ ngày 09/09/2022 theo Quyết định số G4G /QĐ-SGDHCM ngày 31/08/2022 của HOSE do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

- Cổ phiếu TNI của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam bị giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là 775,93 triệu đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2022 là -9,44 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

- Cổ phiếu SII của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn bị giữ nguyên diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022 là -46,91 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2022 là 91,86 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, cố phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

- Cổ phiếu MCG của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG bị giữ nguyên diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng năm 2022 là 2,46 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2022 là -372,34 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất soát xét bán niên năm 2022, cồ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

- Cổ phiếu PMG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung bị giữ nguyên diện kiểm soát do theo BCTC soát xét bán niên năm 2022, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 9,415 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2022 là -95,939 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất soát xét bán niên năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

- Cổ phiếu CIG của Công ty Cổ phần COMA18 bị giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2022 là -294,32 tỷ đồng và có ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần căn cứ Báo cáo tài chính họp nhât soát xét bán niên năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điêu 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định sô 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, HOSE công bố đưa cổ phiếu VNS của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ra khỏi diện chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày 05/09/2022 do lợi nhuận sau thuế của cô đông công ty mẹ là 68,6 tỷ dông, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2022 là 235,2 tỷ đồng căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, thuộc trường hợp chứng khoán được đưa ra khỏi diện kiếm soát căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định sô 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.