16:35 28/04/2023

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước được giao chỉ tiêu lợi nhuận hơn 2.900 tỷ

Khởi Anh -

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với doanh thu 6.657 tỷ đồng...

Cùng với đó, Ủy ban giao cho SCIC chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 2.903 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 5,4%.

Riêng các chỉ tiêu nợ phải trả quá hạn, khả năng thanh toán đến hạn sẽ được xác định theo Báo cáo tài chính năm 2023 của SCIC đã kiểm toán.

Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước của SCIC được giao là 2.881 tỷ đồng. Vốn tiếp nhận trong năm 2023 là 21.705 tỷ đồng. Vốn quản trị trong năm là 38.564 tỷ đồng.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu SCIC chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác, cũng như thực hiện chế độ báo cáo tài chính để thực hiện giám sát tài chính theo quy định.

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho Hội đồng thành viên Tổng công ty SCIC chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023.

Đồng thời, Hội đồng thành viên phải bảo đảm hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động được giao; sử dụng các nguồn lực, nguồn vốn nhà nước có hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và điều hành hoạt động của SCIC.

Các Vụ thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động được giao của Công ty mẹ - Tổng công ty SCIC.

Được biết, năm 2022, doanh thu của SCIC đạt 10.694 tỷ đồng, bằng 151% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 135% kế hoạch năm 2022. Trong đó, doanh thu cổ tức đạt 8.216 tỷ đồng, bằng 142% kế hoạch 2022 và bằng 188% cùng kỳ năm 2021; doanh thu bán vốn đạt 1.358 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.836 tỷ đồng, bằng 191% kế hoạch năm 2022.

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tính đến hết năm 2022, SCIC đã tiếp nhận 10/14 doanh nghiệp theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng vốn nhà nước là 8.524 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 13.548 tỷ đồng.

Về công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, trong điều kiện công tác bán vốn còn gặp nhiều khó khăn do thị trường chứng khoán biến động mạnh và một số vướng mắc về cơ chế bán vốn chưa được tháo gỡ, SCIC đã chủ động đẩy mạnh triển khai công tác bán vốn và thực hiện bán vốn thành công tại 26 doanh nghiệp, trong đó: Bán vốn thành công tại Công ty cổ phần hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID), doanh thu bán vốn là 319 tỷ đồng (không ghi nhận vào doanh thu của SCIC theo quy định tại Thông báo số 281/TB-VPCP). Doanh thu bán vốn tại 25 doanh nghiệp còn lại đạt 1.358 tỷ đồng, trên giá vốn 337 tỷ đồng, chênh lệch bán vốn là 1.021 tỷ đồng.