13:42 18/03/2022

Ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải

Anh Tú

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị phải xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công đầu mối cụ thể và ưu tiên nguồn lực để xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số đúng thời hạn...

Xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giao thông vận tải.
Xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giao thông vận tải.

Văn phòng Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành thông báo số 91 truyền đạt kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông về tình hình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải năm 2022.

Theo đánh giá của Bộ Giao thông vận tải, việc triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số thời gian qua đạt được một số kết quả nổi bật. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án đầu tư công nghệ thông tin còn chậm.

Một số chỉ tiêu về xây dựng Chính phủ điện tử chưa đạt theo yêu cầu đề ra, chưa gắn với trách nhiệm cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị chưa kịp thời phát hiện vấn đề, còn lúng túng trong triển khai và chưa tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm.

Ngoài ra, hiện nay Bộ vẫn chưa hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung trong phạm vi toàn ngành, đặc biệt việc kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và với các bộ, ngành khác còn nhiều hạn chế.

 

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm như: các chỉ tiêu, nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai Đề án phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Chương trình chuyển đổi số quốc gia…, trên cơ sở kế hoạch chung của Bộ, Tổng cục, các Cục phải xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, phân công đầu mối cụ thể và ưu tiên nguồn lực để triển khai theo đúng thời hạn yêu cầu.

Là một ví dụ điển hình trong ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giao thông vận tải, thu phí tự động không dừng (ETC) bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và giúp công khai, minh bạch trong hoạt động thu phí, tuy nhiên, còn nhiều lỗi kỹ thuật phát sinh, số phương tiện dán thẻ định danh để sử dụng dịch vụ còn thấp.

Văn bản nêu rõ, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần phải ưu tiên thực hiện nhằm hình thành các dữ liệu phục vụ công tác quản lý và cải cách hành chính.

“Trên cơ sở các chỉ đạo chung của Chính phủ và của Bộ, các cơ quan, đơn vị phải chủ động, tích cực hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt, chủ động nguồn vốn đầu tư của đơn vị. Thường xuyên theo dõi, bám sát các chỉ đạo mới của Chính phủ và của Bộ để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện của đơn vị nhằm đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông lưu ý.

Tổng cục, các Cục tích cực triển khai các dự án công nghệ thông tin được phê duyệt chủ trương đầu tư. Chủ động rà soát nội dung, phạm vi công việc nhằm đáp ứng yêu cầu trong quản lý, điều hành gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện phải đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, ứng dụng đang có, từ đó, xác định mô hình, khung tổng thể và lộ trình triển khai phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử và kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải.

Đồng thời rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng quy chế quản lý, vận hành, khai thác các sản phẩm như ứng dụng, cơ sở dữ liệu… hình thành từ dự án, đảm bảo triển khai phù hợp với thực tế và hiệu quả lâu dài.

Chủ động phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin trong quá trình triển khai, nhằm đảm bảo tính tổng thể chung trong xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Giao thông vận tải và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong và ngoài bộ.