15:24 07/04/2011

POM đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Pomina (mã POM-HOSE) công bố thông qua phương án mua lại cổ phiếu POM làm cổ phiếu quỹ

Sau khi hoàn tất việc mua bán, số cổ phiếu mà POM sẽ nắm giữ là 2.112.960 cổ phiếu.
Sau khi hoàn tất việc mua bán, số cổ phiếu mà POM sẽ nắm giữ là 2.112.960 cổ phiếu.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Pomina (mã POM-HOSE) công bố thông qua phương án mua lại cổ phiếu POM làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, dự kiến 90 ngày kể từ ngày 19/4/2011, công ty đăng ký mua lại 1 triệu cổ phiếu quỹ, chiếm 0,53% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 2.112.960 cổ phiếu nhằm ổn định giá cổ phiếu và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn thặng dự vốn và lợi nhuận để lại chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2010 với nguyên tắc xác định giá mua bằng bình quân giá đóng cửa của 5 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày dự kiến bắt đầu thực hiện giao dịch. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI là công ty được ủy quyền thực hiện việc mua bán này.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 11.219,89 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 659,91 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.888 đồng.